Lühiajaline viisa väljastatakse ühe- või mitmekordseks Schengeni alale sisenemiseks ja selle territooriumil viibimiseks.

Ühekordne lühiajaline viisa väljastatakse viibimiseks kuni 90 kalendripäeva ja kehtivusajaga kuni 6 kuud.

Mitmekordne lühiajaline viisa väljastatakse kuni 90 kalendripäevaks viibimiseks 6 kuu jooksul ja kehtivusajaga kuni 5 aastat.

Lühiajalise viisa taotlemisel tasutakse viisataotluse läbivaatamise riigilõiv peakonsulaadis sularahas euro vääringus:
 • Venemaa, Ukraina, Moldova, Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina ning Gruusia kodanikele – 35 eurot;
 • teiste riikide kodanikele – 60 eurot
Viisa väljastamise riigilõivu tasumisest on vabastatud:
 • alla 6-aastased
 • Isikud, kelle suhtes kehtivad Eesti ühinenud rahvusvaheliste lepingute erisätted
 • puuetega inimesed
Eesti peakonsulaati viisa taotlemiseks tuleb esitada järgmised dokumendid:
 1. Taotleja rahvusvaheline pass. Pass peab kehtima vähemalt 3 kuud peale viisa kehtivusaja lõppu ja passis peab olema vähemalt 2 tühja lehte. Passi kehtivusaeg ei tohi ületada 10 aastat.
 2. Viisataotluse vorm, mille on allkirjastanud taotleja isiklikult.
 3. Täiendav küsimustik. Lisaankeedi täidavad käsitsi sugulaste/sõprade/tuttavate külastamiseks viisat taotlevad kodanikud. Täiendav küsimustik on vajalik isikute jaoks, kes taotlevad viisat Eesti konsulaadis esmakordselt või külastavad kutsujat esimest korda. Teised taotlejad saavad küsimustiku täita vabatahtlikult. Ühe pereliikmete viisataotluste puhul piisab ühe lisaküsimustiku täitmisest.
 4. Iga taotleja kohta tuleb esitada 1 foto, mis on tehtud viimase kuue kuu jooksul.
Foto nõuded:
 • värvifoto (originaalfoto, mida ei tohi ühestki teisest fotost välja lõigata, arvutis printida jne);
 • suurus 35x45 mm;
 • Teid tuleb fotol näidata terve näoga, ilma peakatteta, heledal taustal;
 • Nägu peaks moodustama 70–80% fotost.
 1. Vähemalt 30 eurose kindlustuskohustusega tervisekindlustuspoliis, mis kehtib Schengeni alal ja kehtib kas esimesel külastusel taotletud viisa alusel või kogu viisa kehtivusaja jooksul.
 2. Reisi eesmärki kinnitavad dokumendid:
Viisa taotlemine ärilistel eesmärkidel kultuuri- või spordiüritustel osalemiseks:
 • organisatsiooni/ettevõtte kirjalik kinnitus kavandatava sündmuse kohta;
 • partneritevaheliste ärisuhete olemasolu kinnitavate dokumentide koopiad;
 • konverentsi, seminari vms kutse/piletite koopia;
 • Tööandja poolt vabas vormis kirjutatud garantiikiri ettevõtte ametlikule kirjaplangile. Garantiikirjale tuleb märkida reisi eesmärk ja võõrustaja andmed.
Viisataotluse (ankeedi) täitmisel tuleb märkida võõrustaja kontaktisik ja temaga suhtlemise viis (elukoha aadress, telefoninumber või e-posti aadress).

Turistiviisa taotlemine:
 • dokument, mis kinnitab elukoha olemasolu (hotellibroneeringu kinnitus). E-broneerimissaitide kaudu tehtud hotellibroneeringuid ei aktsepteerita.
 • Viisataotluse (ankeedi) täitmisel on vaja märkida kutsuja kontaktandmed (elukoha aadress, telefoninumber, e-posti aadress);
 • reisipiletite koopiad või selle auto juhiloa ja tehnilise passi koopiad, millega kavatsete reisida;
 • raha olemasolu kinnitav dokument (palgatõend või pangaväljavõte).
Viisa taotlemine sugulaste, sõprade külastamiseks:
 • Kirjalik kinnitus, mille koostaja on isiklikult allkirjastanud ja mis sisaldab kutsutu isikuandmeid (nimi ja perekonnanimi, sünniaeg).
 • kutsuja isikut tõendava dokumendi koopia: Eesti kodanikel - passi või ID-kaardi koopia, Eestis elavate teiste riikide kodanikel - ID-kaardi koopia.
 • Viisataotluse (ankeedi) täitmisel on vaja märkida kutsuja kontaktandmed (elukoha aadress, telefoninumber, e-posti aadress);
 • dokument, mis kinnitab viisataotleja raha olemasolu (palgatõend või pangaväljavõte);
 • dokumendid, mis kinnitavad peresidemeid külastajaga (perekonnaseisudokumentide koopiad (sünnitunnistuse koopia, abielutunnistus jne))
Viisa taotlemine kinnisvara külastamiseks:
 • kinnistusraamatu väljavõtte koopia;
 • dokument, mis kinnitab viisataotleja raha olemasolu (palgatõend või pangaväljavõte).
Kui omanik soovib kutsuda sõpra:
 • omaniku viisa koopia;
 • omaniku vabas vormis avaldus;
Kui omanik soovib kutsuda sugulase:
 • omaniku viisa koopia;
 • omaniku vabas vormis avaldus;
 • perekonnasidemeid kinnitavate dokumentide koopiad (perekonnaseisudokumentide koopiad (koopia sünnitunnistusest, abielutunnistusest jne).
Viisa taotlus matmispaiga külastamiseks:
 • Eesti Punase Risti tunnistus  (Eha 8, 10137 Tallinn);
 • perekonnasidemeid kinnitavate dokumentide koopiad (perekonnaseisudokumentide koopiad (koopia sünnitunnistusest, abielutunnistusest jne);
 • dokument, mis kinnitab viisataotleja raha olemasolu (palgatõend või pangaväljavõte).
Kui alaealine laps (alla 18-aastane) reisib ilma vanemateta, tuleb lapse Schengeni alale reisimiseks esitada vanemate või ühe vanema notariaalselt kinnitatud nõusoleku koopia.