Elamisluba võib olla lühiajaline (kehtivusaeg kuni viis aastat) või alaline.
 
Välismaalasele saab anda lühiajalise elamisloa: 
  • kes on abielus alaliselt Eestis elava isikuga;
  • alaliselt Eestis elava lähisugulase juurde elama asumiseks;
  • töö jaoks;
  • õppida Eestis asuvas õppeasutuses;
  • ettevõtluse jaoks.
 
Tähtajalist elamisluba võib pikendada, kui elamisloa andmise alus ei ole muutunud ja taotlus on põhjendatud.
 
Alalise elamisloa saab anda välismaalasele, kes: 
  • vahetult enne pikaajalise elaniku elamisloa saamist on ta tähtajalise elamisloa alusel Eestis alaliselt elanud vähemalt 5 aastat*
  • kellel on kehtiv tähtajaline elamisluba Eestis ja elukoht on kantud rahvastikuregistrisse;
  • kellel on püsiv legaalne sissetulek Eestis elamiseks;
  • kellel on tervisekindlustus;
  • kes on täitnud lõimumisnõuded, s.o. valdab eesti keelt vähemalt keeleseaduses või sellega võrdväärses B1 taseme alusel
Politsei- ja Piirivalveameti info. 


Eestis elamisloa saamise tingimustega saab lähemalt tutvuda siin: https://www.politsei.ee